Missie

De stichting Smolinski wil verdraagzaamheid en vrede bevorderen, alsook discriminatie en antisemitisme verminderen door kennis te verspreiden over de ervaringen van overlevenden, die hun ervaringen in kamp Auschwitz hun leven lang hebben meegedragen.

Visie

Overlevenden van concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog dragen hun leven lang de herinneringen aan de verschrikkelijke ervaringen met zich mee. Vaak hebben zij gezwegen over hun ervaringen, waardoor de omgeving zich niet bewust is van hetgeen men heeft meegemaakt. Uniek aan het interviewmateriaal is dat in de interviews met name is ingegaan op de vraag waar overlevenden kracht uit hebben geput, of en hoe zij steun hebben gehad aan hun geloof en hoe zij ondanks hun verlieservaringen en trauma’s zin hebben gegeven aan hun leven na de oorlog.

Door betrokkenen de gelegenheid te geven om in alle vrijheid en met respect te spreken over hun ervaringen en hoe men zich staande heeft gehouden wordt niet alleen erkenning gegeven, maar kan ook een ‘helend’ proces op gang komen of worden afgerond.

Tevens wordt door deze levende getuigenissen en verhalen een appèl gedaan op de omgeving om verantwoordelijkheid te nemen voor een wereld met meer verdraagzaamheid en vrede zonder discriminatie en antisemitisme.

Voor de middellange termijn zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het bewerken van de videomaterialen voor concrete toepassingen
  • Het ontsluiten van relevante interviews, in de vorm van video, voor het grote publiek
  • Het ontwerpen van educatieve pakketten voor onderwijsinstellingen
  • Het realiseren van een netwerk voor het delen van kennis
  • Het werven van fondsen voor de activiteiten van de stichting.

Fasering

De stichting Smolinski wil haar missie op langere termijn uitdragen en verankeren. Gelet op de financiële mogelijkheden kunnen de doelstellingen alleen gefaseerd worden gerealiseerd. Voor een aantal noodzakelijke werkzaamheden geniet de inzet van professionals de voorkeur boven de inzet van vrijwilligers.

In 2018 legde de stichting de basis voor de volgende jaren door de focus te richten op de actualisering van de website en het verkennen van mogelijkheden om het archief met meer dan 300 uur aan audiovisueel interviewmateriaal op verschillende manieren te ontsluiten. Voorts wordt de belangstelling van fondsen en donateurs getrokken om een gezonde financiële basis te leggen voor de uitwerking van de verschillende doelstellingen. Actief wordt gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking met andere gelijkgezinde stichtingen en instanties.

Het toekomstige vermogen wordt voor ten minste 90% besteed aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting. Deze doelstellingen zijn in het algemeen belang en beogen een algemeen nut. Het resterend vermogen wordt als algemene reserve aangehouden.

Indien de stichting op enig moment in de toekomst zou worden opgeheven, dan wordt het resterende saldo conform de statuten besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

De stichting financiert de activiteiten en projecten met inkomsten, die worden geworven via donaties, giften, sponsoring, subsidies, laten en erfstellingen. Er wordt actief aan fondsenwerving gedaan

2018 – het jaar waarin de stichting is opgericht – was een opstartjaar. In de eerste helft van 2019 zijn een aantal interviews afgenomen bij getuigen van de Tweede Wereldoorlog en zijn diverse gastlessen op scholen gehouden.