Missie

De stichting Smolinski wil verdraagzaamheid en vrede bevorderen, alsook discriminatie en antisemitisme verminderen door kennis te verspreiden over de ervaringen van overlevenden, die hun ervaringen in kamp Auschwitz hun leven lang hebben meegedragen.

Visie

Overlevenden van concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog dragen hun leven lang de herinneringen aan de verschrikkelijke ervaringen met zich mee. Vaak hebben zij gezwegen over hun ervaringen, waardoor de omgeving zich niet bewust is van hetgeen men heeft meegemaakt. Uniek aan het interviewmateriaal is dat in de interviews met name is ingegaan op de vraag waar overlevenden kracht uit hebben geput, of en hoe zij steun hebben gehad aan hun geloof en hoe zij ondanks hun verlieservaringen en trauma’s zin hebben gegeven aan hun leven na de oorlog.

Door betrokkenen de gelegenheid te geven om in alle vrijheid en met respect te spreken over hun ervaringen en hoe men zich staande heeft gehouden wordt niet alleen erkenning gegeven, maar kan ook een ‘helend’ proces op gang komen of worden afgerond.

Tevens wordt door deze levende getuigenissen en verhalen een appèl gedaan op de omgeving om verantwoordelijkheid te nemen voor een wereld met meer verdraagzaamheid en vrede zonder discriminatie en antisemitisme.

Doelstelling

Voor de middellange termijn zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het bewerken van de videomaterialen voor concrete toepassingen
  • Het ontsluiten van relevante interviews, in de vorm van video, voor het grote publiek
  • Het ontwerpen van educatieve pakketten voor onderwijsinstellingen
  • Het realiseren van een netwerk voor het delen van kennis
  • Het werven van fondsen voor de activiteiten van de stichting.

Fasering

De stichting Smolinski wil haar missie op langere termijn uitdragen en verankeren. Gelet op de financiële mogelijkheden kunnen de doelstellingen alleen gefaseerd worden gerealiseerd. Voor een aantal noodzakelijke werkzaamheden geniet de inzet van professionals de voorkeur boven de inzet van vrijwilligers.

In 2018 legde de stichting de basis voor de volgende jaren door de focus te richten op de actualisering van de website en het verkennen van mogelijkheden om het archief met meer dan 300 uur aan audiovisueel interviewmateriaal op verschillende manieren te ontsluiten. Voorts wordt de belangstelling van fondsen en donateurs getrokken om een gezonde financiële basis te leggen voor de uitwerking van de verschillende doelstellingen. Actief wordt gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking met andere gelijkgezinde stichtingen en instanties.

Het toekomstige vermogen wordt voor ten minste 90% besteed aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting. Deze doelstellingen zijn in het algemeen belang en beogen een algemeen nut. Het resterend vermogen wordt als algemene reserve aangehouden.

Indien de stichting op enig moment in de toekomst zou worden opgeheven, dan wordt het resterende saldo conform de statuten besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

De stichting financiert de activiteiten en projecten met inkomsten, die worden geworven via donaties, giften, sponsoring, subsidies, laten en erfstellingen. Er wordt actief aan fondsenwerving gedaan

2018 – het jaar waarin de stichting is opgericht – was een opstartjaar. In de eerste helft van 2019 zijn een aantal interviews afgenomen bij getuigen van de Tweede Wereldoorlog en zijn diverse gastlessen op scholen gehouden.

In de periode 2018 tot en met 2023 is er een groot aantal nieuwe interviews van gehouden. Ook zijn vele interviews uitgewerkt en als multimediale blog op de website geplaatst.

In 2021 ging de documentaire “Auschwitz, ons verhaal” in première in Brussel. Dit was een grote mijlpaal voor de Stichting en het resultaat van een intensieve samenwerking met Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in Gedachtenis. Hierbij is ook een lespakket ontwikkeld met vragen ter ondersteuning van de documentaire.

Sindsdien wordt de documentaire regelmatig opgevraagd door docenten in het middelbaar onderwijs, om de documentaire met het bijbehorende lespakket in te zetten bij holocaust-educatie.

Staat van baten en lasten over het jaar 2022
Baten
Giften1820.50
Omzet vrijgesteld van BTW700.25
Totaal baten2520.75
Lasten
Computer en ICT11.74
Administratiekosten7.80
Bankrente en -kosten113.00
Afschrijving computers & ICT34.55
Afschrijving inventaris21.83
Interviews afnemen1307.00
Interviews uitwerken2580.70
Publiciteit en distributie639.30
Totaal lasten4715.92
Saldo-2195.17

In 2022 bestonden de inkomsten vooral uit giften en inkomsten uit een evenement. Gelden zijn uitgegeven aan het afnemen van interviews met diverse getuigenissen. Verder betreft het grootste deel van de uitgaven het uitwerken van interviews. De interviews worden uitgewerkt in een tekst met fragmenten. Dit betreft vrijwilligersvergoedingen voor redactioneel werk en kosten voor technische audio- en videobewerking door externe partijen, en uitgaven voor het veilig opslaan van de data. Publiciteit en distributie omvat diverse hostingdiensten en websiteproducten. Het grote tekort betekent dat er wordt ingeteerd op het vermogen en dat nieuwe fondsenwerving nodig is om de werkzaamheden op het huidige niveau vol te kunnen houden.

Balans over het jaar 2022
Debet in €Credit in
Computers & ICT172.730.00
Afschrijving computers & ICT cumulatief0.00138.20
Inventaris102.350.00
Afschrijving inventaris cumulatief0.00109.19
Rekening Courant5897.700.00
Kapitaal0.005944.23
Saldo verlies 201821.840.00
Totaal6191.626191.62

Op de balans staan wat bescheiden bedragen voor wat eerder aangeschafte hardware. Voor het overige bevat de balans alleen de fondsen. De door de Stichting gecreëerde immateriële waarde is op de balans niet zichtbaar.

In 2023 is de uitbreiding van het aantal blogs en het uitrollen van de documentaire in scholen en universiteiten gestaag voortgezet. De oorspronkelijke missie, visie en doelstelling zijn nog steeds actueel. De inkomsten worden verkregen uit giften.

In 2024 willen we de werkzaamheden van de Stichting voortzetten in lijn met de oorspronkelijke doelstellingen. Er zullen lezingen met filmvertoning van de documentaire “Auschwitz, ons verhaal” plaatsvinden in samenwerking met diverse organisaties, zoals Studium Generale. We hopen elke maand een blog te produceren waarin het levensverhaal van een geïnterviewde wordt beschreven aan de hand van interviewfragmenten op video. Ook wordt de documentaire met onderwijsmateriaal verspreid onder scholen. Hiervoor kunnen docenten kosteloos toegang aanvragen tot de film, waar steeds vaker gebruik van wordt gemaakt. Sommige scholen organiseren een filmvertoning in het filmhuis in samenwerking met de Stichting. Tenslotte hopen we een aantal nieuwe interviews af te kunnen nemen van getuigen van oorlogservaringen. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken om een of meer nieuwe grotere projecten op te starten, zoals een nieuwe documentaire, tentoonstelling, of (online) multimediaproject.